НИШ И ВИЗАНТИЈА

XII

NIŠ & BYZANTIUM XII

 

СИМПОЗИУМ, НИШ 3-6. јун 2013.

ЗБОРНИК РАДОВА

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS

 

Уредник/editor

Миша Ракоција

Miša Rakocija

 

Ниш, 2014./Niš, 2014.

http://www.ni.rs/byzantium/

ДАНИ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ

The Days of St. Emperor Constantine and Helena

  Штампање зборника радова и компакт диска са међународног научног симпозијума

НИШ И ВИЗАНТИЈА XII омогућено је средствима Града Ниша

 

 

 

Г.О. ПАНТЕЛЕЈ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

    REPUBLIKA SRBIJA

Град Ниш

              CITY OF NIS

 

              

         

CОNSTANTINE, IN HOC SIGNO VINCES - 313 – 2013“

УВОД

 

 

ОТВАРАЊЕ

 

 

Епископ нишки

Проф. др Јован (Пурић)

CОNSTANTINE, IN HOC SIGNO VINCES

    29 - 38

Slobodan Ćurčić

Слободан Ћурчић

CONSTANTINE I AND NEW MILITARY ARCHITECTURE IN THE BALKANS

КОНСТАНТИН I И НОВА ВОЈНА АРХИТЕКТУРА НА БАЛКАНУ

39 - 48

Миша Ракоција

 

Miša Rakocija

ЈОШ ЈЕДНОМ О СЛИКАРСТВУ СТАРОХРИШЋАНСКЕ ГРОБНИЦЕ СА ФИГУРАЛНИМ ПРЕДСТАВАМА У НИШУ

ONCE AGAIN ON THE ANCIENT CHRISTIANITY TOMB PAINTING WITH FIGURAL REPRESENTATIONS IN NIŠ

49 - 70

Renate Johanna Pillinger

Ренате Јохана Пилингер

THE SO-CALLED CONSTANTINIAN MONOGRAM ON LATE ANTIQUE TEXTILES

КОНСТАНТИНОВ“ МОНОГРАМ НА КАСНОАНТИЧКОМ ТЕКСТИЛУ

71 - 76

Ljubomir Milanović

 

Љубомир Милановић

PLAYING GOD: THE ROLE OF INDETERMINACY IN REPRESENTATIONS OF TRIUMPH AND ADVENTUS

У УЛОЗИ БОГА: ИКОНОГРАФСКА НЕОДРЕЂЕНОСТ У ПРЕДСТАВЉАЊУ ВЛАДАРА У СЦЕНАМА ТРИЈУМФА И ADVETUS-a

77 - 88

Stavros Gouloulis,

Vassilis Katsaros

Ставрос Гулулис

Василис Кацарос

THE ROTUNDA OF THESSALONIKI: A NEW INTERPRETATION OF THE MOSAIC DECORATION

 

СОЛУНСКА РОТОНДА:НОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА МОЗАИЧКОГ УКРАСА

 

89 - 100

Konstantinos T. Raptis

Констатинос Т. Раптис

THE MURAL DECORATION OF ACHEIROPOIETOS BASILICA REVISITED

ЗИДНЕ ДЕКОРАЦИЈЕ БАЗИЛИКЕ АХИРОПИИТОС

101 - 114

Ruth Kolarik

Рут Колари

SYNAGOGUE FLOORS FROM THE BALKANS: RELIGIOUS AND HISTORICAL IMPLICATIONS

ПОДОВИ СИНАГОГЕ СА БАЛКАНА: ВЕРСКЕ И ИСТОРИЈСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ

115 - 128

Miško Tutkovski

 

Мишко Тутковски

THE SYMBOLIC MESSAGES OF THE MOSAICS IN THE SOUTHERN BASILICA AT PLAOŠNIK IN OHRID

СИМБОЛИЧНЕ ПОРУКЕ МОЗАИКА У ЈУЖНОЈ БАЗИЛИЦИ НА ЛОКАЛИТЕТУ ПЛАОШНИК У ОХРИДУ

129 - 142

Rostislava Georgieva

Todorova

Ростислава Георгијева Тодорова

ORTHODOX COSMOLOGY AND COSMOGRAPHY: ICONOGRAPHIC MANDORLA AS IMAGO MUNDI

ПРАВОСЛАВНА КОСМОЛОГИЈА И КОСМОГРАФИЈА: ИКОНОГРАФСКА МАНДОРЛА КАО IMAGO MUNDI

143 - 154

Sophia Germanidou

 

Софија Германиду

THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT AS AN ERA OF TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS - AN OUTLINE

ВРЕМЕ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ КАО ДОБА ТЕХНОЛОШКИХ ДОСТИГНУЋА – КРАТАК ПРЕГЛЕД

155 - 162

Olivera Ilić

 

Оливера Илић

 

EARLY CHRSTIANITY IN THE PERIOD OF RELIGIOUS SYNCRETISM IN THE ROMAN EMPIRE: CASE STUDY ANTIQUE VIMINACIUM

РАНО ХРИШЋАНСТВО У ПЕРИОДУ РЕЛИГИЈСКОГ СИНКРЕТИЗМА У РИМСКОМ ЦАРСТВУ : ПРИМЕР АНТИЧКОГ ВИМИНАЦИЈУМА

163 - 170

Ante Škegro

 

Ante Škegro

NOVE SPOZNAJE O NEKIM RANOKRŠĆANSKIM DIJECEZAMA NA ISTOČNOJADRANSKIM PROSTORIMA

NEW KNOWLEDGE ABOUT CERTAIN EARLY CHRISTIAN DIOCESES IN THE EASTERN ADRIATIC REGION

171 - 184

Zdravko Dimitrov

Здравко Димитров

EARLY BYZANTINE ARCHITECTURAL ELEMENTS FROM LYUTIBROD AND ITS REGION

РАНО-ВИЗАНТИЈСКИ АРХИТЕКТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗ ЉУТИБРОДА И ЊЕГОВОГ ОКРУГА

185 - 192

Carolyn S. Snively

 

Керолин С. Снајвли

THE ROCK-CUT ROOM ON THE ACROPOLIS AT GOLEMO GRADIŠTE, KONJUH: DATE AND PURPOSE

ПРОСТОРИЈА УСЕЧЕНА У СТЕНУ НА АКРОПОЛИСУ НА ГОЛЕМОМ ГРАДИШТУ,  КОЊУХ: ДАТУМ И СВРХА

193 - 204

Душан Рашковић

 

Dušan Rašković

ПРИМЕРИ КАСНОАНТИЧКИХ НАЛАЗА И НАЛАЗИШТА НА ПОДРУЧЈУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ III И IV ВЕКА

DIE BEISPIELE DER SP ÄTANTIKER FUNDE UND FUNDSTELLEN AUF DEM GEBIET DES ZENTRALSERBIENS IM DRITTEN UND VIERTEN JAHRHUNDERT

205 - 218

Tomasz Gralak

 

Томас Гралак

THE RECEPTION OF LATE ANTIQUITY IDEOLOGY BY BARBARIAN COMMUNITIES IN CENTRAL EUROPE

ПРИХВАТАЊЕ КАСНОАНТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ ОД ВАРВАРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ

219 - 230

Jasmina S. Ćirić

 

Јасмина С. Ћирић

“`ΕΝ ΤΟΎΤΩ ΝΊΚΑ“: BRICKWORK ORNAMENTATION NARRATIVE IN

CONSTANTINOPOLITAN ARCHITECTURE DURING THE PERIOD OF PALAIOLOGOI

,,У ОВОМ ЗНАКУ ЋЕШ ПОБЕДИТИ “: ОРНАМЕНТИ ИЗВЕДЕНИ ОПЕКОМ И НАРАТИВ У АРХИТЕКТУРИ ЗА ВРЕМЕ ПАЛЕОЛОГА

231 - 244

Магдалина Гладкая

 

Магдалина Гладкаjа

 

ОБРАЗ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО КАК СИМВОЛ ХРИСТИАНСКОГО ЦАРСТВА И ПОБЕДЫ ХРИСТИАНСТВА В РЕЗЬБЕ ДМИТРИЕВСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

ЛИК КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ КАО СИМБОЛ ХРИШЋАНСКОГ ЦАРСТВА И ПОБЕДЕ ХРИШЋАНСТВА У РЕЗБАРИЈИ ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У ВЛАДИМИРУ

245 - 250

Ceren Ünal

 

 

Церен Унал

 

A GROUP OF COPPER TRACHY OF ALEKSİOS III ANGELOS (1195-1203)FROM KUVA-Yİ MİLLİYE MUSEUM/BALIKESİR”THE REPRESENTATİON OF SAİNT KONSTANTİNOS ON BYZANTİNE COİN ICONOGRAPHY İN THE BEGİNNİNG OF THE 13TH CENTURY”

ГРУПА БАКАРНИХ ТРАХЕЈА АЛЕКСИОСА III AНГЕЛОСА (1195-1203) ИЗ МУЗЕЈА КУВА ЈИ МИЛИ/ БАЛИКЕСИР ЛИК СВЕТОГ КОНСТАНТИНА НА ИКОНОГРАФИЈИ ВИЗАНТИЈСКОГ НОВЦА СА ПОЧЕТКА XIII ВЕКА“

 

251 - 258

Марина Одак - Михаиловић

Marina Odak -

Mihailović

ПРЕДСТАВЕ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА НА НОВЦУ ВИЗАНТИЈЕ И ВИЗАНТИЈСКОГ СВЕТА

THE REPRESENTATION OF THE SAINT EMPEROR CONSTANTINE ON COINAGE OF BYZANTIUM AND THE BYZANTINE WORLD

259 - 270

Branislav Cvetković

Бранислав Цветковић

ST CONSTANTINE THE GREAT IN MILEŠEVA REVISITED

ЈОШ ЈЕДНОМ О СВ. КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМ У МИЛЕШЕВИ

271 - 284

Ιωάννης Σίσιου

 

Иоанис Сисиу

ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΗΜΝΙΩΤΗ ΣΤΟ ΝΑΡΘΗΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΕΝΑ ΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΨΥΧΗΣ

ЕПИГРАМ ТЕОДОРА ЛИМНИОТИСА У НАРТЕКСУ СВЕТИХ АНАРГИРА У КАСТОРИЈИ: ЈЕДАН КОМЕНТАР ОКО ВРЕМЕНА И ТРОДЕЛНУ ДУШУ

285 - 298

Elizabeta Dimitrova

Елизабета Димитрова

CUIA CULPA? LAPSES AND MISDEMEANORS OF MEDIEVAL ARTISTS IN MACEDONIA

КОМЕ ПРИПИСАТИ ГРЕШКЕ ? ПРОПУСТИ И ПРЕКРШАЈИ “ СРЕДЊЕВЕКОВНИХ УМЕТНИКА У МАКЕДОНИЈИ

299 - 310

Engelina Smirnova

 

Енгелина Смирнова

THE MARTYR SAINT TRYPHON IN THE IMAGE OF A WARRIOR AND OTHER RARE DEPICTIONS OF THE SAINT IN RUSSIAN ART

МУЧЕНИК СВЕТИ ТРИФУН У ЛИКУ РАТНИКА И ДРУГИ РЕТКИ ПРИКАЗИ СВЕТИТЕЉА У РУСКОЈ УМЕТНОСТИ

311 - 322

Нада Хелоу

Нада Хелу

СЕРБО-ВИЗАНТИЙСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ В ЛИВАНЕ В XII-XIII ВЕКАХ

ВИЗАНТИЈСКО-СРПСКА СЛИКАРСКА ШКОЛА У ЛИБАНУ ИЗ XII И XIII ВЕКА

323 - 334

Драган Војводић

Dragan Vojvodić

ПРЕДСТАВЕ ПРОРОКА У СПАСОВОЈ ЦРКВИ У ЖИЧИ

REPRESENTATIONS OF THE PROPHETS IN THE ASCENSION CHURCH IN ŽIČA

335 - 346

Даница Поповић

Марко Поповић

Danica Popović

Marko Popović

ФУНЕРАРНА ФУНКЦИЈА СПАСОВЕ ЦРКВЕ У ЖИЧИ?

 

THE FUNERARY FUNCTION OF THE ŽIČA MON - ASTERY CHURCH OF THE SAVIOUR ?

347 - 360

Татјана Стародубцев

 

Tatjana Starodubcev

СВЕТИ КОНСТАНТИН И СВЕТА ЈЕЛЕНА У ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ У ЗЕМЉАМА ЛАЗАРЕВИЋА И БРАНКОВИЋА (1371-1459)

SAINT CONSTANTINE AND SAINT HELEN IN THE MURAL PAINTING IN THE LAZAREVIĆ AND BRANKOVIĆ STATES (1371-1459)

361 - 378

Бранка Иванић

 

Branka Ivanić

ПРСТЕН СА ПРЕДСТАВОМ СВЕТИХ КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

RING WITH REPRESENTATIONS OF SAINTS CONSTANTINE AND HELEN IN BELGRADE NATIONAL MUSEUM

379 - 386

Eugenia Drakopoulou

 

Евгенија Дракопулу

IN HOC SIGNO VINCES BETWEEN 1453-1571: THE ICONOGRAPHY OF AN ENCOUNTER BETWEEN ART AND HISTORY

IN HOC SIGNO VINCES ИЗМЕЂУ 1453.-1571: ИКОНОГРАФИЈА ЈЕДНОГ СУСРЕТА ИЗМЕЂУ УМЕТНОСТИ И ИСТОРИЈЕ

387 - 398

Remi Terryn

 

Реми Теран

 

LA VISION DE CONSTANTIN LE GRAND DANS LE NARTHEX DE L’ÉGLISE SAINTE-CROIX DE PĂTRĂUŢI EN MOLDAVIE

ВИЗИЈА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У ПРИПРАТИ ЦРКВЕ СВЕТОГ КОНСТАНТИНА У ПАТРАУТИ У МОЛДАВИЈИ

399 - 408

Милош Живковић

 

Miloš Živković

 

ИЗ ИКОНОГРАФСКОГ ПРОГРАМА БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ У СТУДЕНИЦИ (1568): ПОЈЕДИНАЧНЕ СВЕТИТЕЉСКЕ ПРЕДСТАВЕ У СЕВЕРНОМ ВЕСТИБИЛУ

FROM THE ICONOGRAPHIC PROGRAM OF THE THEOTOKOS CHURCH IN STUDENICA (1568): DEPICTIONS OF THE INDIVIDUAL SAINTS IN THE NORTHERN VESTIBULE

409 - 432

Ioannis P. Chouliarás

 

Јоанис П. Колијарас

THE DEPICTION OF SAINT CONSTANTINE IN POST-BYZANTINE MONUMENTAL ART IN EPIRUS AND MACEDONIA. ICONOGRAPHICAL PARTICULARITIES

ПРИКАЗ СВЕТОГ КОНСТАНТИНА У ПОСТВИЗАНТИЈСКОЈ МОНУМЕНТАЛНОЈ УМЕТНОСТИ У ЕПИРУ И МАКЕДОНИЈИ ИКОНОГРАФСКЕ ПОСЕБНОСТИ

433 - 442

Роза Дамико

Сања Пајић

Roza Damiko

Sanja Pajić

ИКОНОГРАФСКИ УТИЦАЈИ ВИЗАНТИЈСКОГ И БАЛКАНСКОГ ПОРЕКЛА У СЛИКАРСТВУ 13. И 14. ВЕКА У РОМАЊИ И У РИМИНИЈУ

SUGGESTIONI ICONOGRAFICHE DI ORIGINE BIZANTINA E BALCANICA NELLA PITTURA DEL ‘200 E DEL ‘300 IN ROMAGNA E A RIMINI

443 - 456

Cornel Tatai-Baltă

Anca Elisabeta Tatay

Корнел Татаи-Балта Анка Елизабета Татаи

WOODCUTS OF BYZANTINE TRADITION IN THE OLD ROMANIAN WRITINGS PRINTED IN BLAJ (1750-1830)

ДРВОРЕЗИ ВИЗАНТИЈСКЕ ТРАДИЦИЈЕ У СТАРО-РУМУНСКИМ СПИСИМА

ШТАМПАНИМ У БЛАЈУ (1750.-1830.) 457 – 466

457 - 466

Xenia Golub

 

Ксенија Голуб

 

ON THE INSCRIPTION OF AN ICON – A CONTRIBUTION TO THE QUESTION OF ARTISTIC CONNECTIONS OF POST-BYZANTINE ART IN HUNGARY

О НАТПИСУ ЈЕДНЕ ИКОНЕ – ДОПРИНОС ПИТАЊУ УМЕТНИЧККИХ ВЕЗА

ПОСТВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ У МАЂАРСКОЈ

467 - 476

Szilveszter Terdik

 

Силвестер Тердик

ARTISTS FROM THE BALKANS IN THE SERVICE OF GREEK CATHOLIC BISHOPS (18TH CENTURY)

УМЕТНИЦИ СА БАЛКАНА У СЛУЖБИ ГРКОКАТОЛИЧКИХ БИСКУПА (XVIII ВЕК)

477 - 488

Zorán Vukoszávlyev

 

Зоран Вукосављев

THE ROLE OF THE CHOIR – ARCHITECTURAL TYPOLOGY OF SERBIAN ORTHODOX CHURCHES IN HUNGARY

УЛОГА ПЕВНИЦА – ТИШПОЛОГИЈА АРХИТЕКТУРЕ СРПСКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦРКАВА У МАЂАРСКОЈ

489 - 496

Горан Јанићијевић

 

Goran Janićijević

РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА У УМЕТНОСТИ КАО ПРЕТПОСТАВКА ТЕОРИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА НА ПРИМЕРУ ХЕЛЕНСКО – РИМСКОГ НАСЛЕЂА

REINTERPRETATION IN ART AS AN ASSUMPTION OF THEORETICAL CONSTRUCTIONS ON AN EXAMPLE OF HELENIC – ROMAN HERITAGE

497 - 506

Бојан Јовановић

Bojan Jovanović

ЛЕГЕНДА О КОНСТАНТИНОВОМ СНУ

THE LEGEND OF CONSTANTINE’S DREAM

507 – 516

Graham Jones

 

Грејем Џонс

HOLY CROSS AND HOLY FIRE: PLACE, NAME AND METAPHOR IN THE NARRATIVE OF HOLY HELENA

ЧАСНИ КРСТ И СВЕТА ВАТРА: МЕСТО, ИМЕ И МЕТАФОРА У ПРИЧИ СВЕТОЈ ЈЕЛЕНИ

517 – 536

Ирена Љубомировић,

Јасмина Шаранац

Стаменковић

Irena Ljubomirović,

Jasmina Šaranac

Stamenković

ОДНОС КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ПРЕМА ПАГАНСТВУ У ПИСАНИМ ИЗВОРИМА

ПОЗНОРИМСКЕ ЕПОХЕ

 

CONSTANTINE THE GREAT’S ATTITUDE TOWARDS PAGANISM IN THE LATE ROMAN

ERA WRITTEN SOURCES

537 – 544

Piotr Sadowski

 

Piotr Sadowski

CONSTANTIN LE GRAND ET LES GLADIATEURS. AUTOUR DE LA CONSTITUTION IMPÉRIALE AFFICHÉE Ŕ BEYROUTH (C. TH. 15, 12, 1)

CONSTANTIN LE GRAND ET LES GLADIATEURS. AUTOUR DE LA CONSTITUTION IMPÉRIALE AFFICHÉE A BEYROUTH(C. TH. 15, 12, 1)

545 – 564

Octavian Gordon

 

Октавијан Гордон

HOW FAR DID LACTANTIUS GO IN THE EULOGY OF CONSTANTINE THE GREAT? NOTES ON THE SO-CALLED TENDENTIOUS TERMINOLOGY OF DE MORTIBUS PERSECUTORUM

КОЛИКО ДАЛЕКО ЈЕ ЛАКТАНЦИЈЕ ОТИШАО У ПОХВАЛИ О КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМ?

БЕЛЕШКЕ О ТАКОЗВАНОЈ ТЕНДЕНЦИОЗНОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ У DE MORTIBUS

PERSECUTORUM

565 – 568

Sophia Patoura-Spanou

Софија Патоура-Спаноу

 

CONSTANTINE AS COMMON BISHOP (ΚΟΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ) AND AS COMMON PROTECTOR

OF THE WORLD (ΚΟΙΝΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΗΔΕΜΩΝ)

КОНСТАНТИН КАО ЗАЈЕДНИЧКИ ЕПИСКОП (ΚΟΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ) И КАО ЗАЈЕДНИЧКИ

ЗАШТИТНИК СВЕТА(ΚΟΙΝΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΗΔΕΜΩΝ)

569 – 580

Eleonora Kountoura Galaki

Елеонора Кунтура Галаки

CONSTANTINE AKROPOLITES ON CONSTANTINE THE GREAT: MOTIVATIONS AND

APPROACHES

КОНСТАНТИН АКРОПОЛИТА О КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМ: МОТИВАЦИЈЕ И ПРИСТУПИ

581 – 590

Милош Цветковић

 

Miloš Cvetković

 

УЛОГА ТУРМИ У СТВАРАЊУ ПОГРАНИЧНОГ ВОЈНО-УПРАВНОГ СИСТЕМА НА ИСТОКУ

ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА У IX И X ВЕКУ THE ROLE OF TOURMAS IN MAKING THE

BORDERING MILITARY ADMINISTRATIVE SYSTEM IN THE EAST OF THE BYZANTINE

EMPIRE IN THE 9TH AND 10TH CENTURY

591 – 600

Eirini Artemi

Еирини Артеми

THE KNOWLEDGE OF THE TRIUNE GODACCORDING TO ISIDORE OF PELUSIUM

СПОЗНАВАЊЕ БОГА КАО ТРОЈСТВА ПРЕМА ИСИДОРУ ПЕЛУСИОТУ

601 – 616

Ђакон Ивица Чаировић

 

Deacon Ivica Chairović

АЛЕКСАНДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЉЕВ О МИЛАНСКОМ ЕДИКТУ, У ДЕЛУ ИСТОРИЈА

ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА

ALEXANDER ALEXANDROVICH VASILIEV ABOUT THE EDICT OF MILAN , IN HIS HISTORY

OF THE BYZANTINE EMPIRE

617 – 624

Иерей Сергий Мацнев

(Вологда)

Jереј Сергеj Мацнев (Вологда)

ВИЗАНТИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ И СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ И РЕФОРМА ПАТРИАРХА

НИКОНА: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА О ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

ВИЗАНТИJСКО НАСЛЕЂЕ РУСКЕ И СРПСКЕ ЦРКВЕ И РЕФОРМА ПАТРИJАРХА НИКОНА:

ПИТАЊЕ ДУХОВНОГ И КУЛТУРНОГ КОНТИНУИТЕТА

625 – 632

Vojin Nedeljković

Војин Недељковић

THE LATIN INSCRIPTIONS OF NAISSUS: A PHILOLOGIST’S APPROACH

О ЛАТИНСКИМ НАТПИСИМА НИША СА СТАНОВИШТА ФИЛОЛОГИЈЕ

633 – 636

Маргарита И. Чернышева

Маргарита И. Чернишева

ВИЗАНТИЙСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА XI–XVII ВВ.“

 

ВИЗАНТИЈСКО КЊИЖЕВНО НАСЛЕЂЕ У РЕЧНИКУ РУСКОГ ЈЕЗИКА XI-XVII ВЕКА“

 

637 – 650

Лидија Гаврjушина

Лидия Гаврюшина

СВЕТИ ДИМИТРИJЕ СОЛУНСКИ И СВЕТИ САВА СРПСКИ

СВЯТОЙ ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ И СВЯТОЙ САВВА СЕРБСКИЙ

651 – 660

Тамара Матовић

Tamara Matović

НАМЕРНИ ПОБАЧАЈ И ЧЕДОМОРСТВО У ВИЗАНТИЈСКОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

L’AVORTEMENT ET L’INFANTICIDE DANS LE DROIT CRIMINEL BYZANTIN

661 – 672

IMPRESUM